VANVARYN TIEDOTE 27.8.2013 - Vantaa suunnittelee kouluverkon tiivistämistä

27.8.2013

Vantaa ilmoitti 19.8.2013 suunnitelmistaan kouluverkon tiivistämisestä. Vantaan perusopetus on valmistellut suunnitelmia, joiden avulla olisi tarkoitus vastata kaupungin tiukentuneeseen taloustilanteeseen. Vantaalla säästötarve vuosille 2014–2016 on noin 5 miljoonaa euroa. Ensisijaisena vaihtoehtona Vantaa esittää kouluverkon tiivistämistä, mikä tarkoittaa joistain koulutiloista luopumista.

Suunnitelmat on esitelty opetuslautakunnalle 19.8. Vanhemmille on tiedotettu asiasta Wilmassa. Tiedotus- ja keskustelutilaisuudet asukkaille pidetään Vantaan toimesta 28.8.–5.9.2013.

Vantaa pyytää lausuntoja eri tahoilta 20.9.2013 mennessä.

Lue lisää Vantaan sivuilta


VANVARY luo käsitystään

VANVARYN hallitus tapasi 21.8.2013 Vantaan edustajia tapaamisessa, jossa muiden esityslistalla olleiden asioiden ohella esiteltiin kouluverkon tiivistämissuunnitelmaa.

Lähtökohtana suunnitelmille on kaikille toimialoille yhtäläinen talous- ja velkaohjelma, jonka mukaisesti toimintamenojen kasvu ei saa ylittää 1,5 %. Sivistystoimen osalta euromääräinen säästötavoite jaksolle 2014–2016 on noin 5 milj. euroa. Toimintamenoja ovat mm. vuokrat, materiaalit, ostot ja palkkamenot, josta palkat ovat suurin menoerä. Toiseksi suurin menoerä on vuokrat. Materiaalien osuus on vain 2 %. Ostopalvelut on kilpailutettu ja niistä ei lisäsäästöjä ole juuri löydettävissä.

VANVARY pyytää päättäjiä pohtimaan, onko talous- ja velkaohjelman kaikille toimialoille yhtäläinen menokasvutavoite oikeudenmukainen. Vantaa on kasvava kaupunki, jonne kaavoitetaan uusia asuinalueita ja joissa perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa arviolta yli 2 500 oppilaalla seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tehostamistoimet eivät saa heikentää oppimisen ja opettamisen edellytyksiä, sillä laadukkaalla perusopetuksella luodaan tulevien vuosikymmenten kasvun ja hyvinvoinnin perusta.

Vantaan tavoitteena on, että säästötoimilla aiheutetaan mahdollisimman vähän vahinkoa itse opetustyölle ja oppimiselle. Tästä syystä opettajien ja avustajien karsiminen on jätetty vaihtoehdoista pois. Myöskään ryhmäkokoja ei kasvateta. Tämä johtaa siihen, että ainoana vaihtoehtona nähdään tiloihin liittyvät tehostamistoimet. VANVARY on kuitenkin huolissaan siitä, mikä vaikutus mahdollisilla määräaikaisten työsuhteiden päättämisillä on opetukseen sekä mitkä tulisivat olemaan todelliset ryhmäkoot.

Suunnitelmien mukaisten toimenpiteiden on laskettu riittävän koko em. jaksolle, lisäsäästöjä ei näillä näkymin tarvittaisi. Perusopetuksen tilannetta auttaa valtiolta saatava ylimääräinen valtionapu, jolla edistetään mm. koulutuksellista tasa-arvoa.

Ehdotus on valmisteltu perinpohjaisesti ottaen huomioon kouluverkon tasa-arvoinen kehittyminen sekä väestöennusteet. Vantaalla on ammattitaitoiset tutkijat omassa tutkimusyksikössään. Hieman epäselväksi on vielä jäänyt suunnitelmat ja ennusteet maankäyttöön ja rakentamiseen sekä sen myötä väestökehitykseen pitkällä aikavälillä liittyen. Näistä asioita VANVARY odottaa kuulevansa lisää tulevissa kuntatilaisuuksissa.

Tilojen käytön tehostamisen ja oppilasmäärän kasvun myötä koulupäivän uudelleenrytmityksen merkitys tulisi kasvamaan nykyisestä. Rytmittämisessä hyödynnettäisiin erityisesti erityistiloja (käsityöluokat, liikuntasalit, jne.) Rytmittämistä tehdään jo tälläkin hetkellä, esim. Simonkallion ja Uomarinteen kouluissa. Rytmittäminen ei koskisi 1.-4. luokkien oppilaita, vaan ensisijaisesti 5.-9.-luokkalaisia. Koulupäivä ajoittuisi edelleenkin klo 8-16 väliin. Mikäli ehdotus toteutetaan esitetyllä tavalla, muutokset nykytilaan jäisivät vähäisiksi. VANVARY huomauttaa, että mikäli nykyisten koulupäivien aikataulutusta aletaan olennaisesti myöhentää, vaikeutetaan perheiden, koulunkäynnin ja harrastusten yhteensovittamista merkittävästi.

Vantaalla suomenkielisessä perusopetuksessa alakoululaisten koulumatkat ovat lähellä sijaitsevien lähikoulujen ansiosta keskimäärin kohtuullisia. Kouluverkon muutosehdotukset eivät muuttaisi tilannetta kohtuuttomaksi, vaikka joillakin alueilla muutos nykyiseen olisi merkittävä heikennys perheiden näkökulmasta. Koulumatkojen turvallisuuteen liittyvät seikat aiheuttavat erityistä huolta huoltajien keskuudessa.

Investoinnit koulurakennuksiin painetaan minimiin lähivuosina. VANVARY pohtii, onko varmistettu että Vantaalla tehdään riittävät korjaukset ja muutokset kouluverkkoon. Riskinä on, että ongelmia siirretään eteenpäin ja samalla korjausvelkaa ja kustannuksia tosiasiassa vain kasvatetaan. Olisiko esim. Tuomelan koulu järkevämpää kevyesti kunnostaa? Tällöinkin olisi löydettävä muu säästökohde. VANVARY pohtii, panostetaanko uuden rakentamiseen vanhan kustannuksella. VANVARY tähdentää, että koulujen ylläpitoon on varattava riittävät määrärahat, jotta ehkäistään mm. sisäilmaongelmien kärjistymistä.

Vanhempainverkostoilla on erityinen huoli siitä, miten oppilaat mahtuvat tulevaisuudessa kouluihin, kun nytkin on ahdasta. Miten jo nytkin monin paikoin huonossa kunnossa olevat tilat pystyvät toimimaan entistä pidempiä aikoja oppilaiden ja koko koulun henkilöstön työpaikkana. Minkälaisia kustannuksia uuden tilanteen vaatimat muutostyöt aiheuttaisivat? Mitä se vaikuttaisi työskentelypaikkaan muutostöiden aikana? Miten varmistetaan kaikkien koulussa työskentelevien turvallisuus ja hyvinvointi? VANVARYÄ huolettaa mahdolliset sivuvaikutukset ja kasvavat kustannukset esim. terveydenhoitomenoina.

VANVARYN rooli

VANVARY toimii vantaalaisten vanhempainyhdistysten yhteistyöelimenä varhaiskasvatuksen, peruskoulujen ja toisen asteen koulujen hyväksi edistäen vanhempien, koulun ja hallinnon välistä yhteistyötä. VANVARY edistää vanhempainyhdistysten kannanottojen ja huoltajien äänen esiin tulemista koulutusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.

Odotamme, että vanhempainverkostot osallistuvat aktiivisesti aluetilaisuuksiin ja saavat vastauksia kysymyksiin. Lisäksi odotamme, että vanhempainverkostot ja muut tahot antavat pyydetyt hyvin valmistellut lausunnot määräpäivään 20.9.2013 mennessä. Tämä on merkittävää jotta voidaan luoda mahdollisimman kattava käsitys odotuksista, haasteista, vaihtoehtoisista toimintamalleista ja ratkaisuehdotuksista.

VANVARY tulee antamaan määräaikaan mennessä myös oman lausunnon Vantaan suunnitelmista kouluverkon tiivistämisestä. Ennen lausunnon antamista VANVARY haluaa luoda mahdollisimman laajasti käsityksen yhdessä jäsenyhdistysten edustajien ja eri vantaalaisten vanhempainverkostojen kanssa. VANVARY ei aja yksittäisten alueiden etua, vaan tasapuolisesti vantaalaisten vanhempainverkostojen etua.

VANVARY kannattaa linjausta, jonka mukaisesti on viisaampaa säästää mieluummin rakennuksista kuin henkilöstöstä – jos tämä on ainoa mahdollinen tapa tehdä tarvittavat säästöt. VANVARY ei toistaiseksi ole pystynyt tunnistamaan vaihtoehtoisia keinoja.

VANVARY pitää hyvänä tavoitetta, jonka mukaisesti turvataan opetuksen määrä sekä laatu kaikille oppilaille siten, että luokkakoot pystyttäisiin pitämään pieninä ja avustajien määrää ei tarvitsisi pienentää.

VANVARY pitää hyvänä Vantaan sivistystoimen virkamiesten halua viestiä avoimesti sekä kannustaa kaupunkilaisia vuorovaikutukseen. Suunniteltu muutos ei ole helppo, ja sen mahdolliset vaikutukset ovat moninaiset. Yksittäisten koulujen ja kouluihin liittyvien ihmisten elämä muuttuu suunnitelmien myötä merkittävästi.

Muutoksen hallinta, hyvä sellainen, korostuu aivan erityisesti. Kolme aluetilaisuutta ovat kaikki erityisen tärkeitä. VANVARY odottaa, että tilaisuuksiin osallistuvat tulevat saamaan aidosti vastauksia esittämiinsä kysymyksiin. VANVARY myös odottaa, että vaihtoehtoisiin esityksiin (lausunnot) suhtaudutaan rakentavan positiivisesti.

Lisätietoja antavat VANVARYN puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja