VANVARYN lausunto 20.9.2013

20.9.2013

VANVARYN lausunto Vantaan suomenkielisen perusopetuksen säästökohteista, tilatarkastelusta ja suunnitelmasta tilakulujen vähentämiseksi

Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys VANVARY ry:n lausunto kouluverkon tiivistämistä koskevasta ehdotuksesta

VANVARY toteaa, että on parempi säästää tilakuluista kuin opetushenkilöstön määrästä, jos Vantaan talous- ja velkaohjelman toimialoille asettamat reunaehdot otetaan annettuna. VANVARY kehottaa päättäjiä kuitenkin vielä pohtimaan, onko talous- ja velkaohjelman kaikille toimialoille yhtäläinen menokasvutavoite perusteltu. VANVARY ei näe sitä hyvänä.

Vantaa on kasvava kaupunki, jossa perusopetuksen oppilasmäärä lisääntyy arviolta yli 2 500 oppilaalla seuraavan kymmenen vuoden aikana. Oppilasmäärien jatkuvasti kasvaessa perusopetuksen säästötavoitetta voi perustellusti pitää ankarana. Tehostamistoimet eivät saisi heikentää oppimisen ja opettamisen edellytyksiä, sillä laadukkaalla perusopetuksella luodaan tulevien vuosikymmenten kasvun ja hyvinvoinnin perusta. Myös sosiaali- ja terveystoimen kuluja karsittaessa tulisi miettiä, mitkä toimenpiteet loppujen lopuksi tuottavat myös pidemmällä aikavälillä säästöä. Meillä ei ole yhteiskuntana varaa siihen, että yksikään lapsi tai nuori syrjäytyy.

VANVARY korostaa sitä, että tilankäytön tehostamisessa täytyy edetä hyvässä yhteistyössä koulujen ja kotien kanssa, jotta mahdolliset haitat pystytään minimoimaan. Vantaan sisäisen bussiliikenteen aikatauluissa on otettava huomioon koulupäivien alkamisajat. Perheiden yhteinen aika tai harrastusten ja koulunkäynnin yhteensovittaminen eivät saisi kärsiä vuorolukuun siirryttäessä. Koulupäivän venyttäminen kello 8-16 välisen haarukan yli ei ole mitenkään hyväksyttävää. Haitat olisivat moniulotteiset.

Kun koulujen oppilasmäärät kasvavat, opetushenkilöstön jaksamisesta ja työhyvinvoinnista on huolehdittava. Tilankäytön tehostamisella on väistämättä vaikutuksia myös koulutyön fyysisiin puitteisiin. Monissa kouluissa kärsitään jo nykyisin sisäilmaongelmista, ja uhkana on, että oppilasmäärien kasvaessa tilanne heikentyy entisestään. VANVARY toteaa, että koulutilojen siivousta on lisättävä ja että välttämättömiä korjauksia ei saa säästösyistä lykätä.

Koulutilat

VANVARYn mielestä Vantaan perusopetuksen tilojen kartoitus on tehty suunnitelmallisesti ja perusteellisesti. Kartoituksen lähtökohdat ja toteutustapa on kuvattu yksityiskohtaisesti. On hyvä, että perusopetuksen tilat on käyty läpi yhteismitallisella tavalla. Tämä lisää luottamusta sitä kohtaan, että alueita kohdellaan tasapuolisesti.

VANVARY ei ota kantaa kartoituksen yksityiskohtiin, kuten koulukohtaisiin oppilasmääriin tai väestöennusteisiin, vaan luottaa siihen, että virkavastuussa olevat henkilöt huolehtivat siitä, että päätöksenteon pohjana olevassa materiaalissa on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. VANVARY on erittäin huolissaan siitä, että joissakin VANVARYN jäsenyhdistyksissä on havaittu tilakartoituksen koulukohtaisissa oppilasmäärissä vanhentuneita tai muuten virheellisiä tietoja. Havaintoihin tulee suhtautua vakavasti, sekä korjata mahdolliset virheelliset tiedot oikeiksi ennen lopullista päätöksentekoa.

Kartoitus osoittaa, että väestöennusteen mukaan oppilasmäärät kehittyvät eri tavalla eri alueilla. Tarve tilankäytön tehostamiseen, uusien koulujen rakentamiseen ja olemassa olevien korjaamiseen tai paine koulutiloista luopumiseen on tästä syystä erilainen eri alueilla. Rakenteeltaan hajanaisessa kaupungissa ei voitane välttää tilannetta, että jollakin alueella koulujen tilankäyttö on tehottomampaa kuin jollakin toisella alueella. Koululaisen koulumatkan tulee pysyä jatkossakin kohtuullisena ja tarvittavia turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä tulee kaikin keinoin edistää.

Tilankäyttöä voidaan tehostaa siirtymällä osittaiseen vuorolukuun tai ottamalla koulujen tiloja tehokkaammin opetuskäyttöön. On kuitenkin syytä huomata, että tilakartoituksen lähestymistapa on varsin mekaaninen. Käytännössä koulujen oppilasmäärien kasvattaminen lähelle tilankäyttömaksimia on tuskin näin yksinkertaista, eikä tule täysin yksioikoisesti tuijottaa koulukohtaisia tunnuslukuja. Koulutilat ovat erilaisia ja niiden käytettävyys opetustiloiksi vaihtelee, jolloin neliöt per oppilas -tunnusluku ei välttämättä anna luotettavaa kuvaa tilankäytön tehokkuudesta.


Lisätietoja antavat:

Yhdistyksen puheenjohtaja Mika Jokinen

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Anssi Kuusela