Vanvaryn säännöt

VANVARYn säännöt

Säännöt on hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 31.8.2020  ja vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 9.4.2021.

1 § Nimi ja kotipaikka         

Yhdistyksen nimi on Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys (VANVARY) ry.  Yhdistys toimii vantaalaisten vanhempien ja rekisteröityjen vanhempainyhdistysten yhteistyöelimenä ja sen kotipaikka on Vantaa.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • vahvistaa vanhempien ja vanhempainyhdistysten toimintaedellytyksiä ja yhteistyötä lasten kasvuympäristöön vaikuttamisessa
 • edistää kasvatuskumppanuutta, yhteisöllisyyttä ja lasten hyvinvointia
 • edistää vanhempien mielipiteiden esiin tulemista koulutusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
 • edistää vanhempien, koulujen ja päiväkotien sekä hallinnon välistä yhteistyötä.

3 § Yhdistyksen toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • tukee jäsenyhdistystensä toimintaa
 • järjestää tapaamisia, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia
 • tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi
 • tiedottaa opetukseen ja kasvatukseen liittyvistä asioista ja vanhempainyhdistysten toiminnasta
 • pitää yhteyksiä opetushallintoon, muihin viranomaisiin ja kunnallisiin päättäjiin
 • toimii yhteistyössä lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen kanssa
 • seuraa kunnallista päätöksentekoa ja osallistuu lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen toiminta-alueellaan.

Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

4 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä vantaalaisten koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten rekisteröidyt vanhempainyhdistykset ja täysi-ikäiset yksityishenkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen vuosikokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

Hallitus hyväksyy uudet jäsenet.

Yhdistyksen kokouksissa on varsinaisena jäsenenä olevan rekisteröidyn yhdistyksen edustajalla seitsemän (7) ääntä ja henkilöjäsenellä yksi (1) ääni. Kunniajäsenellä on yksi (1) ääni. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6 § Toiminnan rahoittaminen

Yhdistys voi rahoittaa toimintaansa avustuksilla, keräämällä jäsenmaksuja sekä järjestämällä asianmukaisen luvan saatuaan huvi- ym. vastaavia tapahtumia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

7 § Jäsenmaksu

Yhdistyksen jäseniltä perittävästä vuotuisesta jäsenmaksusta päättää vuosikokous. Jäsenmaksu on maksettava hallituksen määräämänä aikana. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen jäsenyhdistyksille, henkilöjäsenille ja kannatusjäsenille. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksuja.

8 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään viimeistään maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. Todetaan kokouksen laillisuus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta.
 4. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta.
 5. Päätetään kokouskutsutavasta sääntöjen 10 § mukaisesti.
 6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokous pidetään viimeistään marraskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. Todetaan kokouksen laillisuus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, joka toimii myös yhdistyksen puheenjohtajana.
 4. Valitaan hallituksen jäsenet ottaen huomioon erovuoroisuus.
 5. Valitaan 0-4 hallituksen varajäsentä.
 6. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan tulevan toimintavuoden hallintoa ja tilejä.
 7. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruudet.
 8. Vahvistetaan talousarvio tulevaa toimintavuotta varten.
 9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma tulevaa toimintavuotta varten.
 10. Päätetään kokouskutsutavasta sääntöjen 10 § mukaisesti.
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9 § Etäosallistuminen

Yhdistyksen hallitus voi päättää, että yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Tämä on mainittava kokouskutsussa. Etäosallistumista varten yhdistyksellä tulee olla yhdistyksen kokouksen hyväksymä äänestys- ja vaalijärjestys.

Äänioikeuden varmistamiseksi etäosallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista hallituksen päättämällä tavalla. Etäosallistumisinkki lähetetään jäsenten ilmoittamaan yhteystietoon. Äänestäminen reaaliaikaista yhteyttä käyttäen tapahtuu joko kokousjärjestelmää käyttäen, puhelimitse, tekstiviestillä tai muuta käytössä olevaa äänestystyökalua käyttäen. Etäosallistuminen reaaliaikasesti voi rajoittaa jäsenten puhevaltaa. Osallistuminen teknisillä apuvälineillä tapahtuu jäsenen omalla riskillä.

10 § Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä kirjeitse tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen kullekin jäsenelle vähintään neljätoista päivää ennen kokousta.

11 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus sen katsoo aiheelliseksi tai vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti pyytää.

12 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-10 muuta jäsentä sekä 0-4 varajäsentä. Syyskokous valitsee puheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen muut varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja heistä on vuosittain puolet erovuorossa. Hallituksen varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan eri jäsenyhdistyksistä. Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt hallitus voi valita joko keskuudestaan tai ulkopuolelta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

Yhdistyksen hallitus voi asettaa erikseen määrittelemiään tehtäviä varten toimikuntia ja jaostoja, jotka ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle.

13 § Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen siihen määräämän muun toimihenkilön kanssa.

14 § Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on 1.1.–31.12. Tilinpäätös ja toimintakertomus tulee antaa viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi. Hänen tulee hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 2 viikkoa ennen kevätkokousta, antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu kertomus toimittamistaan yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastuksista.

15 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat vantaalaisten lasten ja nuorten hyväksi viimeisessä yhdistyksen purkamisesta päättävässä kokouksessa päättämällä tavalla.